Prawo wykonywania zawodu

Dokumenty potrzebne do wydania prawa wykonywania zawodu

 • zdjęcie 24x28 mm do zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarza i zawodu położnej
 • zdjęcie 35x45 mm do zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki
 • kopia dyplomu pielegniarki/pielęgniarza/położnej- oryginał do wglądu
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód
 • wypełniony arkusz zgłoszeniowy
 • oświadczenie o znajomości przepisów
 • zobowiązanie o informowaniu okręgowej izby o wszelkich zmianach dotyczących wykonywania zawodu

Arkusz zgłoszeniowy Wzór
Wniosek o Wpis do rejestru  Wzór

Wniosek o stwierdzenie prawa i wpis do rejestru Wzór

Wniosek o skreślenie z rejestru Wzór

Wniosek o wydanie duplikatu prawa  Wzór

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie informuje o obowiązku zgłaszania zmian do rejestru pielęgniarek i rejestru położnych. Zwracamy się z prośbą do wszystkich członków samorządu o składanie kserokopii zaświadczeń ukończonych specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie informuje, że członkowie Izby, którzy nieregularnie opłacają składkę członkowską nie będą mogli korzystać z uprawnień :

-         kursów i szkoleń organizowanych przez OIPiP w Ciechanowie,

-         zapomóg losowych,

-         zwrotu kosztów podróży na różne formy kształcenia i doskonalenia,

-         porad prawnych w zakresie wykonywania zawodu.


Dokumenty potrzebne do skierowania na przeszkolenie po przerwie dłuższej niż 5 lat i 10 lat w wykonywaniu zawodu

 • podanie skierowane do OIPiP o odbycie przeszkolenia
 • kopia świadectwa pracy
 • kopia prawa wykonywania zawodu
 • oświadczenie o miejscu odbywania przeszkolenia