zgloszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 poz. 916) oraz art.19 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 . o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. 2018 poz. 123 z późn. zm.) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Pobierz arkusz aktualizacyjny (pielęgniarka/położna wypełnia tylko te części, których dotyczą zmiany)

OIPiP w Ciechanowie informuje, że została przedłużona umowa na rok 2020 od 1.12.2019r do 30.11.2020r. na bezpłatny dostęp do platformy IBUK Libra. Kody wydane pielęgniarkom i położnym nie tracą ważności. Dostęp do zasobów IBUK Libra jest na stronie libra.ibuk.pl

Pobierz wniosek (doc)

OIPiP w Ciechanowie prosi wszystkie osoby przechodzące na emeryturę o poinformowanie biura Izby.

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Czytaj

Zapisywanie się na kursy/szkolenia w SMK Instrukcja

Aktualności

Ukazało się Rozporządzenie MZ przedłużające działanie OWU do końca 31 grudnia 2020r.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wnioskowały do Ministra Zdrowia o podjęcie działań, które zagwarantują kontynuację wypłaty środków przeznaczonych dla pielęgniarek po 31 marca 2020 r. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejWchodzi ono w życie 1 kwietnia 2020 r. i przedłuża działanie OWU do 31 grudnia 2020 r.

Przyjęte przepisy pozwolą na realizację Porozumienia zawartego 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Zgodnie z par. 2 ust. 5.Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do przedstawienia świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmującej wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., w sposób gwarantujący wypłatę kwot, o których mowa w § 4 ust.6 pkt 3 i § 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r.

https://nipip.pl/rozporzadznie-owu-2020-03/

Komunikat CKPPiP

http://www.ckppip.edu.pl/news/386/121/komunikat/d,zam_pub_all.html

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że na postawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r.  w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761, z 2019 r. poz. 1693 i 2069 oraz z 2020 r. poz. 458), w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób uczestniczących:

  1. a)      w specjalizacji, minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek organizatora kształcenia, może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu trwania specjalizacji.

Wzór wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego

  1. b)      w kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych Dyrektor Centrum, na wniosek organizatora kształcenia, może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu trwania tego kursu.

Wzór wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego

Ww. wnioski należy przesyłać do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

ZALECENIA

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji czytaj

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych czytaj

Pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pismo NRPiP w sprawie uwzględnienia w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych pielęgniarek zatrudnionych w zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, pielęgnacyjno- opiekuńczych psychiatrycznych, izbach przyjęć w szpitalach psychiatrycznych, oddziałach chorób zakaźnych czytaj

Pismo NRPiP czytaj

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 27.03.2020r.

  1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wydała apel, w którym stanowczo sprzeciwia się niekorzystnym zapisom w tzw „spec – ustawie”
  2. Zespół Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych interweniował do Wiceministra Cieszyńskiego w sprawie zapisu dotyczącego teleporad dla pielęgniarek i położnych. W odpowiedzi wpłynęło pismo w tej sprawie wpłynęła z dnia 27.03.2020 r.
  3. Przekazujemy do wiadomości informacje uzyskane z Departamentu Pielęgniarek i Położnych (Definicja przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-COV-2)
  4. W związku z licznymi zapytaniami i problemami dotyczącymi szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wydało komunikat w powyższej do zapoznania się.
  5. Informujemy, że powołany został konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego dr. n. med. Tadeusz Paweł Wasilewski.

Działania Zespołu Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 26.03.2020r. czytaj

Pismo Prezes NRPiP do Prezesa NFZ w sprawie umożliwienia kontynuacji zlecenia na wyroby medyczne pielęgniarkom, które nie ukończyły kursu specjalistycznego czytaj

Minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej dla osoby pobierającej wymaz, opiekującej się zakażonym czytaj

Zasady opieki domowej pacjentów podejrzanych o zachorowanie na koronowirusa z łagodnymi objawami oraz zasady postępowania z osobami z kontaktu - pośrednie zalecenia czytaj

Działania Zespołu Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 23.03.2020r.czytaj

Pismo do Prezesa NFZ dotyczące zmiany zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej poz czytaj

Pismo do Minister Rodziny i Polityki Społecznej czytaj

OPINIA PRAWNA

Opinia prawna w przedmiocie delegowania pielegniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronowirusem czytaj 

Działania Zespołu Kryzysowego NRPiP

Działania Zespołu Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20.03.2020r. czytaj

Rekomendacje IPAC (Centrum profilaktyki i kontroli zakażeń w Ontario) odnośnie stosowania środków ochrony osobistej podczas sprawowania opieki nad osobami z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia COVID-19 czytaj